Image
26.03.2020 / 10:55 Okunma Sayısı: 284

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI YAYIMLANDI

Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede bir takım kararlar alındı.
Alınan kararlar Kaymakamlar tarafından gerekli kararların alınarak, planlanması/uygulanması; mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun sağlanmasına, tüm sıralı/sorumlu amirler tarafından uygulamanın yakinen takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi uyarısında bulundu.
İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüsü (KOVİD-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2020 Pazartesi günü Saat:10:00'da Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU Başkanlığında olağanüstü toplandı;
I -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı genelgesi gereği; nikâh işlemleri ile ilgili iki nikâh merasimi arasında yeterli sürenin bırakılmasına, her nikâh merasiminden sonra salonların havalandırılmasına ve dezenfekte edilmesine, belediye binaları ve belediye nikâh salonları dışında gerekli olmadıkça nikâh kıyılmamasına, nikâh merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve sosyal mesafeyi koruyacak biçimde düzenleme yapılmasına,
2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 20.032020 tarih ve 74221 sayılı genelgesi gereği; atıkların toplanmasına yönelik olarak; çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinden doğrudan gerekse şehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılmasına,
3-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı yazısı ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun I I/C maddesi ve Umumi Hıfzısıhha Kanunun 27. ve 72. maddesi gereği; 21.03.2020 tarihinde saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmış olup;
• İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarının karşılanması için ValiKaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına,
• Anılan grubun, Vali/Kaymakamlar tarafından belirlenerek; illilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, il/ilçe müftüsü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAL), Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmasına,
• İlde Vali, İlçelerde Kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasına,
•İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bildirecekleri 1 12, 155, 156 numaraları üzerinden gelen çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmesine, aranan sorumlu kurum tarafından vatandaşların taleplerinin bölge/görev alanı ayrımı yapılmaksızın alınarak, alınan taleplerin İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bir yazılım ile Valilik ve Kaymakamlıklarda oluşturulacak "Vefa İletişim Merkezine” aktarılmasına, aktarılan talepleri sahada uygulayacak olan İl/ İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl/ İlçe Jandarma Komutanlığı, İl/ İlçe Belediye Başkanlıkları, AFAL), Kızılay birimlerine aktarmak için Vefa İletişim Merkezlerinde yeteri kadar kamu görevlisi görevlendirilerek bu merkezlerin 22.03.2020 tarihi saat 13.00'e kadar faaliyetlerinin başlatılmasına,
• Yukarıdaki acil durum yönetimine ilave veya destek vermek için Vali ve Kaymakamlıklarca; sorumluluk sahalarındaki başta tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın listesi, adresleri ve telefon numaralarının ivedilikle tespit edilmesine,
• İhtiyaçlarım karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri gıda ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak haftalık olarak teslim edilmesine,
• Ayrıca kapsam dâhilinde vatandaşların belli gruplara bölünerek, bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kamu görevlisi ile eşleştirilmesi, bu görevli üzerinden temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi ilave tedbirler alınmasına, İliilçede kapsam dâhilindeki vatandaş sayısı, ilçenin şartları göz önünde bulundurularak tedariğe ilişkin tedbirlerden hepsinin veya hangilerinin kullanılacağının Vali ve Kaymakamlar tarafından belirlenmesine,
• Buna ilave olarak Vali koordinasyonunda Kaymakamlar/Vali Yardımcıları tarafından sorumluluk sahalarında bulunan tüm muhtarların katılımı ile elektronik iletişim grubu oluşturularak, bu grup üzerinden sahada yaşanan/yaşanabilecek sorunların anlık olarak takip edilmesi ve ivedilikle giderilmesine,
• İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci "Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilerek, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmemesine,
• Kapsam dâhilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçlarının İl îİlçe Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanmasına,
• 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı genelge ile ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) kamu görevlileri ( belediye başkanları, kurum il müdürleri, avukatlar, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, muhtarlar vb.) göz önünde bulundurularak istisnalar içerecek şekilde muaf olmalarına,
• Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık tesisleri, özel hastaneler, kamu/özel eczacılar, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışanlar ve sağlık yöneticilerinin korona virüs pandemisi nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması için işyerlerine gidip gelebilmesine,
• İşi ve mesleği gereği sokağa çıkması zorunlu olan kişilerin Kaymakamlıklardan yazılı izin almak suretiyle dışarı çıkabilmesine,
4-Acil sağlık hizmetleri hariç* kamu hastanelerinde rutin poliklinik hizmetlerinin MHRS randevu sistemi ile yürütülmesine,
5-1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150.00 TL
• 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi gereğince 392.00 TL idari para cezası uygulanmasına,
• Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı
0 195. maddesinde yer alan "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin haklarında gerekli adli işlemlerin takdir ve ifası için adli makamlara bildirilmesine,
• İş yerlerine kapatma/ruhsat iptali işlemi uygulanmasına,
İçişleri Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve E-5823 sayılı Kovıd-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler ile ilgili Genelgesine istinaden;
6-11 ilçelerimizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir.
• Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecekler, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklardır.
7- İl/ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları
(şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecekler; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır.
8- 19.012010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık yerlerinin inşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 21. Ve 40. Maddelerine göre ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 19.032020 tarih ve E-57 sayılı Genelgelerine istinaden cenazelerin ceset torbaları ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi ve olası/kesi COVİD-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbaları ile defin işlemlerinin yapılmasına; Oy birliği ile karar verildi.”

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

197.892 kişidir.