(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); data-ad-layout-key="-7z+eo+1+2" data-ad-client="ca-pub-2070932093492746" data-ad-slot="8338062933">

banner62

banner63

banner40

banner49

banner53

banner56

banner58

banner61

banner60

banner57

banner33

banner55

banner44

banner15

SGK İl Müdürü Bal, Kayıtlı İstihdamın Önemi'ne Değindi

SGK Hatay İl Müdürlüğü tarafından "Kayıtlı İstihdamın Önemi" ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Yerel 08.11.2022, 15:07 Yazıişleri
150
SGK İl Müdürü Bal, Kayıtlı İstihdamın Önemi'ne Değindi

SGK Hatay İl Müdürlüğü tarafından "Kayıtlı İstihdamın Önemi" ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal, Kayıtlı İstihdamın Önemi, İlimizde Uygulanan Teşvikler, Sosyal Güvenliğin Önemi, Kayıt Dışı İstihdamın Çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi açısından etkilerini anlattığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
“KAYITLI İSTİHDAMIN ÖNEMİ VE İLİMİZDE UYGULANAN BAŞLICA TEŞVİKLER 
Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler yapılmaktadır. Bu kapsamda geçmişte yapılan birçok faaliyete ve projeye ek olarak 2022 yılı içerisinde; 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı (2021-2025)’de ise yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın artırılması eylemine yer verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Kurumun denetim ile temel amacı da işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır.
SOSYAL GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?
Sosyal güvenlik, toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini daha iyi durumda olan kişilerin vicdanına veya yardımına bırakmayarak, toplumsal dayanışmayı kurumsal ve düzenli işler hale getirmekte ve tüm ülke vatandaşlarına hak olarak sunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir.
Sosyal güvenlik sistemi sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağlar. Bunlardan önemli bazıları şunlardır:
Sigortalı çalışan kişi ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler,
Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. 
Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. 
Sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlanır. 
Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır. 
Sigortalı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlanır. 
Sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır. 
Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir. 
KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SONUÇLARI
Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. 
Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. Yani işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir. Bu şekilde çalışmayı isteyen kişilerin sigortasız çalıştırıldığının tespiti halinde işverenlere yönelik yaptırmalar uygulanmakta, işverenler kendilerince kötü niyetli olmamalarına rağmen mağdur olabilmektedir. Özellikle emekli aylığı alan, dul veya yetim aylığı alan, sosyal yardım alan veya bakmakla yükümlü konumunda olan bazı kişilerin sigortasız çalışma konusunda daha istekli oldukları bilinmektedir. Bu kimselerin sigortasız çalışma konusundaki talepleri karşısında işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle ve tespiti halinde mağduriyet yaşamama amacıyla gereken dikkati göstermeleri gerekmektedir. 
Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam, hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır.
Çalışanlar üzerindeki etkilerini sıralayacak olursak;
Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olur. 
Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz. 
Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocuklar ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar. 
İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar. 
Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. Hastalık veya analık durumunda kendisi ve ailesi için istenmeyen durumlarla karşılaşma riski yüksektir. 
İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun olarak çalışmak zorunda kalırlar. İş kazası ve meslek hastalığı halinde ise sağlanan haklardan yararlanamama riskleri çok yüksektir. 
Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda Kanunların sağladığı korumadan yoksun olarak daha kötü şartlarda çalışırlar. 
İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar. 
Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar. 
İşverenlerin Üzerindeki Etkileri;
Yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır. Bunun sonucunda işyerinin kapanması riski de vardır. 
Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere uygulanacak idari para cezaları işverenden işverene ve belgeye göre çeşitlilik gösterir. Örneğin bir yıl bir işçiyi kayır dışı çalıştırıldığının denetim sonucu anlaşılması halinde idari yaptırımı 14 asgari ücrete kadar para cezasıdır.
Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.
Bu işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur. 
Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğar. 
Haksız rekabete neden olur ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlar.
Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz. 
Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur. 
İşyerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu azalır. 
Ölçek ekonomilerden yararlanılamadığından büyüyemezler, marka oluşturma ve pazarda yer edinme şansları azalır. 
Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri;
Vergi ve prim kaybına, sosyal güvenlik açığına neden olur. 
Sosyal güvenlik sisteminde çalışan/emekli dengesinin bozulmasına neden olur. 
Primsiz ödemelerin artmasına neden olur. 
Gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olur. 
Ekonomide kurumsallaşma eğiliminin azalmasına zemin hazırlar. 
Ekonomik verilerin güvenilirliğine zarar verir ve ekonomik kararların öngörülen etkileri yaratmasına engel olur. 
Çalışanların çalışmalarının işverenler tarafından bildirilip bildirilmediğini, sigortasız çalıştırılıp çalıştırılmadığı veya hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini öğrenebileceği birçok yol vardır. Bunlar: 
PTT’den alınan e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapılabilir, 
7 gün 24 saat “ALO 170” Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi i aranabilir, 
Yine il ve ilçelerde bulunan tüm sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvurarak da, sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve hangi kazanç seviyesinden bildirildiği kısa sürede öğrenilebilir. 
Her türlü istek, şikayet, ihbar, görüş ve öneriler CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden de yapabilir.
İLİMİZDE UYGULANAN BAŞLICA TEŞVİKLER
Sigorta primi teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. İlimizde uygulanan başlıca teşvikler ise;
Kanun No ve Adı    Açıklama    İndirim Tutarı 
5510 S.K.- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM    Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.    
6.471,00*5/100
= 323,55 TL
6111 S.K.-GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK 
Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.     
6.471,00*(%20,5)
= 1326,56 TL
4857 S.K.-ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK    Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.
    6.471,00*(%20,5)
= 1326,56 TL
7103 S.K. İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ    1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,
Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Destek süresi 12 aydır, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,  18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay dır.    
6.471,00*(%37,5) 
= 2.426,63 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ    
2022 yılı Temmuz ile Aralık ayları/dönemi için şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 3,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir. 
99,9 TL
(1 sigortalı için 30 gün üzerinden hesaplanan tutar)
5 PUANLIK BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ    
İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar  hariç 5510/4b kapsamındaki sigortalıların MYO sigorta primlerinin prime esas kazanç üzerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.    Esnaflar için aylık 2.232,50 TL ödenmesi gerekirken 323,55 TL indirim ile 1.908,95 TL
4/b Tarım sigortalıları için 2.158,07 TL ödenmesi gerekirken 312,76 TL indirim ile 1.845,31 TL  ödenmektedir.
GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ    193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20.maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, Kanunun 4.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82.madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.
1 yıl boyunca aylık; 2.232,50 TL”
Foto-Haber:Nezahat Fırıncıoğulları

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Nisan 2023
İmsak 04:55
Güneş 06:16
Öğle 12:44
İkindi 16:17
Akşam 19:03
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 27 33
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13