TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile 3600 ek göstergeye girecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda; ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak, Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.

Tüm memurlara 600 ek gösterge verilmesini içeren yasa yasa ile kamu görevlilerinin göstergeleri buna göre yeniden düzenleniyor. Polis, hemşire, uzman çavuş ve din görevlilerinin de aralarında bulunduğu kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600'e çıkarılıyor.

Ek göstergesi en yüksek kamu görevlisi ise 9000 bin ek gösterge ile Diyanet İşleri Başkanı ve Genelkurmay Başkanı. Teklifin yasalaşması halinde ek gösterge düzenlemesini içeren maddeleri 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğrenci affı

Yasa ile üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getiriliyor.

Buna göre yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken, ilişiği kesilenler veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam etme yolu açılıyor.

Aftan hazırlık dahil, bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler yaralanabilecek.

Aftan istisna olanlar

Ancak terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak.

Aftan yararlanan öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

Yasa ile getirilen diğer önemli düzenlemeler şöyle:

 • Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hakim ve savcı yardımcılığı sınavları koşulu da esnetiliyor. Buna göre 31 Mart 2024'ten önce hukuk fakültelerinden mezun olanlardan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma koşulu aranmayacak.
 • Noterlik Yasası'nda yapılan değişiklikle, halen bir noterliğe ancak o noterlik sınıfından atama yapılması kuralı, yeni noterlik açılmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle esnetiliyor. Yasayla yeni noterliğe, ilgili noter sınfından başvuru olmadığı taktirde, bir alt sınıfta bulunan noterler de başvuru yapabilecek.
 • Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikle, siyasi partilerin yasal gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla yapılması halinde tahsilat veya gelir makbuzu düzenleme zorunluluğu kaldırılıyor.

İmar affı da teklifte

 • İmar Yasası'nda yapılan değişiklikle, inşaat ruhsatı alınan ve buna göre yapılmasına karşın kullanma izni verilmeyen veya alınamayan binalara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine ilişkin süre 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatılıyor. Madde ile ayrıca, elektrik ve su aboneliği için inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma koşulunun 31 Aralık 2021'den önce yapılmış binalar için aranmayacağı hükmü düzenlenerek, kısmi imar affı da getirilmiş oluyor. Halen bu istisna, 2004 yılından önce yapılmış olan binaları kapsıyor.
 • Açık cezaevinde bulunup da kamu kurum ve kuruluşlarında barındırılmak suretiyle çalışacak hükümlüler için "istekli" olma koşulu getiriliyor. Ayrıca bu hükümlülere ödenecek gündelik ücret miktarı düzenlenirken, sigorta primlerinin çalıştıkları kurum tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Otoyollardan kaçak geçiş yapanlara cezalar yeniden düzenleniyor

Otoyollardan kaçak geçiş yapan araç sahiplerine, 15 gün içinde ödeme yapmaları durumunda ek ceza uygulanmayacak. 15 günden sonra, 45 günden önce ödeme yapılması halinde geçiş ücretinin katı kadar, 45 günden sonra ise geçiş ücreti ile birlikte 4 katı kadar ceza uygulanacak.

Emekli milletvekili maaşı 9000 ek göstergeye göre hesaplanacak

Halen, cumhurbaşkanı maaşına endeksli olan emekli milletvekilleri ile eski TBMM Başkanları, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların maaşlarının hesaplanma yöntemi değiştiriliyor ve 9000 ek göstergeye göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre emekli milletvekilleri Temmuz ayından itibaren 9000 ek göstergeye göre maaş zammı alacak.

 • Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya malüllük aylığı ödenen polis memurlarından lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 1200 lira tutarında ek ödeme yapılacak.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına görev alanına giren hizmetler için bina ve taşıt kiralaması yapma, mal hizmet satın alma için döner sermayeyi kullanma yolu açılıyor.
 • Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde çalışacak doktora sonrası uzmanlık kadrosu ihdas ediliyor.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kira sözleşmelerine dava açmamış olmak şartıyla kiralama süre uzatımı öngörülüyor.
 • Asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkması nedeniyle, yasada da düzenleme yapıldı. Buna göre, 2022 Temmuz ile Aralık aylarında istihdamı desteklemek için; iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 3,33 TL, aylık 100 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

Varlık barışının süresi uzatıldı

 • Varlık Barışında 30 Haziran'da sona eren başvuru süreci 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı. Buna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı.

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Yasanın kabul edilmesinin ardından TBMM, 5. Yasama yılını tamamladı ve 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Alınan karar gereğince, Meclis'in tatil olduğu aylarda, bazı komisyonlar ise çalışma kararı aldı.

Buna göre; Meclis kararıyla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Anayasa- Adalet Karma Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.