(ANKARA)- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ortak önergelerle 25. ve 26. maddeler teklif metninden çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda devam edildi.

Toplam 60 maddeden oluşan ve iki bölüm halindeki kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 1-30 arasındaki maddeler görüşüldü. Teklifin birinci bölümü üzerine verilen grup önerileri ve milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından maddeler oylanarak kabul edildi. Böylece kanun teklifinin birinci bölümü Genel Kurul'da kabul edildi.

Kanun teklifine göre, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

KKTC'de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, yasa hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin istihdam ettiği veya hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel veya memur vasıtasıyla yapılacak.

TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, ‘TSK'da görev yapamaz’ şeklinde sağlık raporu alanlarla vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödemeleri, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde düzenlenen ‘disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecekler.

Yurt dışına öğrenim, staj, kurs gibi nedenlerle giden subay ve astsubaylar için bu sürelerin toplamda 6 ayı geçmesi halinde, yükümlülükleri bu sürenin 2 katı kadar uzatılabilecek. Ancak pilotların mesleki olarak almak zorunda oldukları harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan simülatör eğitim süreleri kapsam dışında tutulacak.

Teklif yürürlüğe girmeden önce yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personel hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen süreler, yükümlülük süresinin uzatılmasında dikkate alınmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişikleri, sözleşme sürelerinden kesilecek.

Anayasaya aykırılık içerdiği ve AYM kararını karşılamadığı gerekçesiyle iki madde çıkarıldı

Öte yandan birinci bölüm görüşmeleri sırasında verilen ortak önergelerin kabul edilmesi sonucu 25. ve 26. maddeler metinden çıkarıldı. Teklifin 25. maddesinin Anayasa'nın 35 ve 46. maddelerine aykırılık içerdiği, 26. maddesinin ise bu haliyle Anayasa Mahkemesi kararını karşılamadığı gerekçe gösterildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, katledilen Şenyaşar ailesi fertlerinin anmasına katıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, katledilen Şenyaşar ailesi fertlerinin anmasına katıldı

Çıkarılan maddeler şu düzenlemeleri öngörüyordu:

Madde 25- Seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve yürürlükteki mevzuat kapsamında herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, muhtelif statülerdeki yedek personele; 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan özlük haklarına yönelik mevcut hükümler saklı kalmak kaydıyla, silahaltında bulundukları sürece muvazzaf emsallerini geçmemek üzere ödeme yapılabilmesi ve buna ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 26- Kamu yararına yönelik ihtiyacın ortadan kalkması halinde ilgili idare tarafından terk edilebilecek durumda olan taşınmazların kullanımına son verilerek ilgililere iade edilmesi yoluyla İdare aleyhine açılan kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında kamu zararının önüne geçilmesi, İdare tarafından yalnızca kamu yararına yönelik kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmazlar yönünden bedel hesaplamasına gidilmesi, uzlaşmanın taşınmazın kullanımına kısmen ya da tamamen son verilmesine ilişkin de yapılabilmesi, uzlaşmanın, taşınmazın üzerinde yapı bulunması halinde bina/ tesis bulunmayan kısmının ifraz edilmesi suretiyle de mümkün olabilmesi, açılacak kamulaştırmasız el atma davalarında, öncelikle İdarenin kamu yararına yönelik ihtiyaç durumuna göre taşınmazın kullanımına son verilerek iade edilip edilmeyeceğinin mahkeme tarafından dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Kaynak: anka