CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ODTÜ’lü öğrencilere başlatılan soruşturmaya ilişkin “Öğrencilerin rektörlükten taleplerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüşün soruşturma gerekçesi olarak sunulması Anayasa'nın en temel ilkelerine ve ilgili yasal düzenlemelere aykırı bir tutum değil midir? Yasal haklarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatarak hakkın kullanımını engelleyen Rektörlük makamına ilişkin bir tasarrufunuz olacak mıdır” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilere “Donanımlı, Hijyenik, Yeterli Yurt” talebiyle başlattıkları imza kampanyasıyla topladıkları imzaların teslimine ilişkin düzenledikleri yürüyüş sebebiyle başlatılan soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Konuralp, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Konuralp, soru önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

Rektörlük, başlattığı soruşturmaya dayanak olarak 2547 Sayılı Kanun’un 54. maddesi 1. Fıkrası: b bendinin 7. alt bendini göstermektedir. B bendinin ilgili alt bendi, 'Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek' şeklindedir. Oysaki, mevcut anayasamızın, 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir' şeklindeki 34. Maddesi ile bu maddenin nasıl yorumlanması gerektiğinin de çerçevesini çizen Anayasa Mahkemesi’nin içtihat haline gelmiş kimi kararları ortadadır. Bu bağlamda, öğrencilere yönelik soruşturma hem anayasamızın hem de yüksek mahkemenin kararlarına aykırıdır.”

Konuralp, Yılmaz’dan şu sorulara yanıt istedi:

ÖĞRENCİLERİN REKTÖRLÜKTEN TALEPLERDE BULUNMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YÜRÜYÜŞÜN SORUŞTURMA GEREKÇESİ OLARAK SUNULMASI ANAYASANIN EN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI BİR TUTUM DEĞİL MİDİR”

İlgili öğrencilere yapılan bildirimden anlıyoruz ki öğrenciler, ‘izinsiz toplantı düzenledikleri’ gerekçesiyle soruşturmaya uğramışlardır. Oysaki öğrencilerin rektörlükten taleplerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüşün soruşturma gerekçesi olarak sunulması Anayasanın en temel ilkelerine ve ilgili yasal düzenlemelere aykırı bir tutum değil midir? Anayasa Mahkemesi kararlarında -özetle- ‘toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılabilmesi için yetkili makama bildirimde bulunulmasının yeterli olduğu ve yetkili makamın onayının aranmadığı’ sıklıkla vurgulanmakta; Anayasa’nın 34. maddesinde hakkın izne bağlanamaması şeklindeki güvencesiyle aykırı sınırlamaların Anayasa’nın sözüne aykırı olacağını ifade edilmektedir. Bu çerçevede açılan soruşturmanın Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla da çeliştiğini düşünüyor musunuz? Öğrencilerin öğrenim haklarının bir parçası olarak, yurtların ve yemekhane koşullarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini dile getirmelerinin ne türden bir sakıncası olduğunu düşünüyorsunuz? Yasal haklarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatarak hakkın kullanımını engelleyen Rektörlük makamına ilişkin bir tasarrufunuz olacak mıdır?

8. YARGI PAKETİNİN İÇERİSİNDE "ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME" MADDESİNİN DE OLDUĞU 16 MADDE TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ... 8. YARGI PAKETİNİN İÇERİSİNDE "ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME" MADDESİNİN DE OLDUĞU 16 MADDE TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ...

Kaynak: anka