Hatay Veteriner Hekimler Odası tarafından 2022 yılı Kurban Basın Bildirisi yayımlandı.
Aranacak Belgeler, Kurbanlık Hayvanın Seçimi, Kurbanlıkların Kesimi, Kurban Etlerinin Muhafazası gibi önemli bilgilerin ve uyarıların yer aldığı bildiriyi Oda Saymanı  Sami Oruç kamuoyuna paylaştı söz konusu bildiride şu ifadeler yer aldı. “ Hatay Veteriner Hekimler Odası olarak, mesleki sorumluluğumuz gereği, her Kurban Bayramı öncesinde, halkımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için alınması gereken önlemlerle ilgili öngörü ve önerilerimizi halkımızla paylaşmak ve kamuoyunun bu konudaki bilgilerini tazelemek adına, hazırladığımız "Basın Bildirisini" kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kurban bayramı ve Kurban, İslami bir vecibenin yerine getirilmesi yanında ekonomik ve sosyal boyutlu bir olgudur. Kurban Bayramı, toplum sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan hakları ve refahı, gıda güvenliği, çevre, ekonomi ve tüketim boyutu olan oldukça kompleks bir yapı gösterir. Bu nedenle içinde veteriner hekimlerin görev aldığı kurumlar başta olmak üzere, diğer
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin beraber oluşturacağı politikalarla sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Kurban hizmetleri süresince kurbanlık hayvan tedarikinde, nakillerinde, satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk ve aksaklık yaşanmaması için çalışmalar 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında iş ve işlemler yürütülmelidir.
Nakilde hayvan refahına dikkat edilerek, nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmalı ve hayvan satış yerleriyle pazarlar sıkı kontrol altına alınmalıdır.
Veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli risk oluşturmaktadır.
Kurban Bayramında, kesin sayı bilinememekle birlikte, yaklaşık olarak 900 bin Büyük
Baş ve 2.500.000 Küçük Baş hayvanın nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu miktar, ülkemizde yıllık olarak kesilen hayvan miktarının % 25-30 una tekabül etmektedir.
 Bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.
İnsanlarda görülen hastalıkların % 61i hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de % 90 ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir. Kurbanla ilgili faaliyetlerin bir kısmı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili yasalarda kapsam dışı bırakılmıştır. Bu nedenle; kurban kesecek ve kurban eti tüketecek kişilerin; Kurbanlıkların seçimi, kesimi ve kesim sonrasında insan ve hayvan sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken hususlar, çevrenin kirletilmemesi ve hayvan refahı konusunda alınması gereken tedbirler ve etlerin muhafazası konularında bilgi sahibi olmaları gerekir. Son yıllarda iyi bir kamuoyu oluşmasına ve olumlu gelişmeler yaşanmasına karşılık, kurban kesim şartları, hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından hala önemli riskler yaşanmaktadır.
KURBANLIK HAYVANLARIN SATIN ALINACAĞI YERLER;
Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri
Komisyonu’nca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır.
ARANACAK BELGELER
Büyük baş hayvanlarda; Hayvanın, Tarım ve Orman Bakanlığında kayıtlı olduğunu gösteren, kulak küpelerinin olmasına, Veteriner hekim tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren, veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasına, Küçük baş hayvanlarda; Kulak küpelerinin ve veteriner sağlık raporunun olmasına. Dikkat etmeliyiz.
KURBANLIK HAYVANIN SEÇİMİ
“Kurbanlık hayvanımızı seçerken ülkemizin damızlık hayvan ihtiyacı olduğu ve bunun ithalatla karşılandığı göz önünde bulundurularak dişi hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmemesi zorunlu bir gerekliliktir.’’ Hayvanın besi durumu (kondüsyonu) iyi olmalı Gebe olmamalı Yeni doğum yapmış olmamalı Büyükbaş hayvanlar 2 yaşından küçük olmamalı Hastalık belirtisi sayılan;
a- Yüksek ateşi olmamalı b- Tüyleri karışık ve mat olmamalı c- Bakışları ve dış görünümü cansız olmamalı d- Pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı e- Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı f- Vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olmamalıdır.
KURBANLIKLARIN KESİMİ
Kurbanlık hayvanların kesimleri için öncelikli tercihimiz, veteriner hekimkontrolü yapılan ve hijyen şartları çok daha iyi olan, Bakanlıktan ruhsat almışmezbaha ve kombinalar veya Hatay Büyükşehir Belediyesinin belirlediği geçicikesim yerleri olarak düzenlenen yerler olmalıdır. Kesim yapılacak yerler temiz veserin olmalı ve buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi, mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında kanın akması da daha iyi sağlanacaktır.Kesimde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar• Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır.
• Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Elinde kesik veya yara varsa hijyenik eldiven kullanmalıdır.• Bıçaklar sık sık temizlenmelidir.
• Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir.• Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir.
• Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır.• İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır.• Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır.• Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesiengellenmelidir• Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır.
• Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir.
KURBAN ETLERİNİN MUHAFAZASI
Et ve et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam niteliğindedir.
Uygun koşullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda fikir vermektedir.
Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek etin sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır.
Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır.Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göredeğişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymadagenellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir. Atık ve Tüketilmeyen Yan Ürünler:
Çevreye atılmamalı,Akarsulara ve kanalizasyon sularına dökülmemeli,Üzerine toz kireç dökülerek derin çukurlara gömülmelidir. Sonuç:Hastalık etkenlerinin büyük çoğunluğu hem insanlar hem de hayvanlar için patojendir. Bu nedenle, hayvan sağlığını ve insan sağlığını ayrı düşünmek mümkün değildir.Bütün bu değerlendirmelerimiz insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak amacınayöneliktir.Bu vesileyle Hatay Veteriner Hekimler Odası olarak bütün İslam âleminin       Kurban Bayramını kutlar, saygılar sunarız”.
 Foto-Haber: Uğur Hüzmeli